PYN BUILDING INSPECTOR & APPRAISAL

บริการของเรา

PYN BUILDING INSPECTOR & APPRAISAL

บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด มุ่งหมายให้บริการด้านการประเมินที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นบริษัทประเมินชั้นนำของประเทศ