PYN BUILDING INSPECTOR & APPRAISAL

บริการของเรา

OUR SERVICES

สืบหาตำแหน่งที่ดิน

บริการตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน รูปแปลงที่ดิน สภาพภายในแปลงที่ดิน รวมถึงเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดิน

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

บริการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบโฉนด ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เอกสารการจดจำนอง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตรวจสอบข้อกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

บริการตรวจสอบ แผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมทุกระดับ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน และข้อกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบสภาพอาคารด้านความ มั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ประมาณราคาแบบก่อสร้าง

บริการประมาณราคาแบบก่อสร้าง จัดทำ BOQ รายการวัสดุ และค่าแรง โดยวิศกรและบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ อย่างครบถ้วน

ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินซึ่งมีความชำนาญ และประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

สำรวจและวิจัยอสังหาริมทรัพย์

บริการสำรวจและวิจัยอสังหาริมทรัพย์ โดยทีมสำรวจและวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน